Weeks Trilobites

Please choose the Trilobite group you'd like to see by clicking on its name:

Aglaspid (1) Ammagnostus (1) Arapahoia (1)
Beckwithia (2) Blountia (1) Cedaria (1)
Chiasmacantha (1) Clavagnostus (1) Coosella (2)
Dresbachia (1) Genevievella (2) Gerospina (2)
Lonchocephalus (1)   Menomonia  (2)
Meteoraspis (1) Modocia (2) Nephalicephalus (2)
Norwoodella (1) Norwoodia (3) Selenocoryphe (1)
Syspacheilus (1) Tomagnostella (1) Tricrepicephalus (3)
Undescribed (1) Weeksina (1)  

Return to Home Page